ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden die u desgewenst kunt downloaden als pdf-document.
Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: ProVital en diens rechtsopvolgers.
1.2. Opdrachtgever: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met ProVital.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met opdrachtgever de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte

3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien opdrachtgever de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of een van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.
4.5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door opdrachtgever niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van een maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer opdrachtgever in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door opdrachtgever niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.7. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.8. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien opdrachtgever verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl opdrachtgever hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.9. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door opdrachtgever.
4.10. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
5.2. Opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
5.3. Indien opdrachtgever binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Honorarium

6.1. Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.
6.2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een totaalbedrag worden overeengekomen.

Artikel 7: Prijzen en betaling

7.1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn de prijzen exclusief omzetbelasting.
7.2. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de opdracht tot uitvoering, op een door gebruiker aangewezen wijze en in valuta waarin is gefactureerd.
7.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
7.4. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere opdrachtgever is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
7.5. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de opdrachtgever. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
7.6. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer opdrachtgever anders aangeeft bij de betaling.
7.7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van opdrachtgever tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op een van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.8. Gebruiker is gerechtigd om opdrachtgever een voorschot te laten betalen. Opdrachtgever is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
8.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
8.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, een van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
8.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
9.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van opdrachtgever.

Artikel 10: Gegevens

10.1. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, nimmer doorverkocht aan derden.
10.2. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 11: Overmacht

11.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met opdrachtgever, opgeschort. Gebruiker stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
11.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
11.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
11.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
11.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


ProVital Logo Transparant

ProVital is een Landelijk opererend en eigentijds collectief in het complementaire werkveld en levert hoogstaande dienstverlening aan zelfbewuste mensen. Ons landelijk netwerk van samenwerkende praktijken voldoen aan de PLATO-eindtermen zoals opgesteld door de universiteit van Leiden en beschikken allen over een door de zorgverzekeraars verplicht gestelde AGB-code. Hierdoor komen zij in aanmerking te voor een gedeeltelijke vergoeding uit een aanvullend zorgpakket door de meeste zorgverzekeraars.

Wetenswaardigheden

Over Ons…
Betrouwbaarheid
Nieuwsberichten
In de Media
(Huis)artsen
Aanmelden zorgverleners

Copyright by ProVital B.V. All rights reserved.